Zij-instroom Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg (bbl, mbo)

 • Niveau 3
 • BBL
 • Starten februari 2022

Wat doe je in dit beroep?

Let op: deze opleiding start bij voldoende aanmeldingen ook in februari 2022 in Amersfoort.

Deze mbo-opleiding is bedoeld voor zij-instromers. Wil jij graag met ouderen, lichamelijk gehandicapten of chronisch zieken gaan werken? En mensen begeleiden die langdurig niet (zelfstandig) voor zichzelf kunnen zorgen? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou. Om met deze zij-instroom bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan nodig van minimaal 18 uur bij een erkend leerwerkbedrijf, dat samenwerkt met ROC Midden Nederland. Lees hier verderop alles over.

Is dit iets voor mij?

Je bent zelfstandig, je weet wat je wil en je staat stevig in je schoenen. Je wilt een andere invulling geven aan werk en écht iets betekenen voor een ander. Als zogenaamde zij-instromer verruil je bijvoorbeeld je baan als bankmedewerker voor een loopbaan in de zorg. Jij wilt graag mensen begeleiden bij het wonen, werken en leven. Maar hen ook aanmoedigen zelfredzaam te zijn. Je kunt omgaan met verantwoordelijkheid en je bent verbaal sterk; een goed gesprek voeren gaat je gemakkelijk af. 

Open week december

Aanmelden open week december

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 3

Duur

2,5 jaar

Start

 • Februari 2022
 • Eind augustus 2022

Wat leer je?

Je werkt op het gebied van persoonlijke basiszorg, lichamelijke verzorging, zorg voor huishouding en dagbesteding. Je stemt de zorg die je verleent af op zorg- en begeleidingsdoelen en maakt die bespreekbaar naar collega’s en mantelzorgers. Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Hoe ziet de mbo-opleiding eruit?

Het is een bbl-traject van 2 jaar en 4 maanden waarin werken en leren met elkaar worden gecombineerd. Tijdens de gehele opleiding volg je één dag per week lessen op school en leer je voor de rest in de praktijk. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je beroep en een aantal algemene vakken. Daarnaast geef je vorm aan je opleiding door het volgen van keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen. Een deel van de lessen krijg je in het Skillslab; een modern, professioneel lokaal dat zoveel mogelijk lijkt op hoe het er echt uitziet in de praktijk.

In de eerste vier maanden van de opleiding ligt het accent onder meer op ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen)-vaardigheden. Om de opleiding te kunnen volgen is het nodig dat jij en de school een overeenkomst afsluiten met een erkende VVT-instelling (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) waar jouw beroepspraktijkvorming plaatsvindt. 

Flexibel onderwijs: opleiden op maat

De kern van jouw opleiding bestaat uit het werken met beroepsthema’s. Elk beroepsthema is opgebouwd rond een casus uit de praktijk. Daarnaast kies je de inloopcolleges die jij nodig hebt om de stof verder te verwerken. Na een periode van negen weken sluit je een beroepsthema af met een eindopdracht. Deze eindopdracht is voorbereidend op je eindexamens. De eindexamens worden later in je opleiding afgenomen in de praktijk. Meer over 'Opleiden op maat'

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op het kwalificatiedossier van de combi-opleidingen verzorgende IG/ medewerker maatschappelijke zorg. De student:

 • Kan ondersteunende, activerende begeleiding bieden aan de cliënt op het gebied van wonen en welzijn
 • Kan gegevens verzamelen om de zorg- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en stelt (mede) het zorgplan op
 • Biedt ondersteuning bij persoonlijke verzorging in verschillende zorgsituaties
 • Observeert en signaleert continu veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden
 • Rapporteert de bevindingen aan betrokken deskundigen en zet zo nodig vervolgstappen in gang
 • Kan verpleegtechnische handelingen bij de cliënt uitvoeren
 • Begeleidt en stimuleert de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk gebied
 • Stemt de zorgverlening of ondersteuning af en evalueert met alle betrokkenen

ADL-vaardigheden

Zoals aangegeven ligt het accent in de eerste 10 weken van de opleiding in ieder geval ook op ADL-vaardigheden. Daarom zijn in de eerste maanden van de opleiding de lessen toegespitst op onderstaande onderwerpen:

1. Ondersteunen van de persoonlijke verzorging van de cliënt

 • Zorg voor eten en drinken
 • Hygiënisch werken
 • Zorg voor bed en omgeving
 • Zorg voor uitscheiding
 • Transfertechnieken
 • Relevante anatomie & fysiologie

2. Observeren van vitale functies van de cliënt en aanreiken van medicatie

 • Vitale functies (pols, temperatuur, ademhaling)
 • Relevante anatomie/fysiologie
 • Het aanreiken van medicatie
 • Oog druppelen

3. Communicatieve vaardigheden

 • Werknemersvaardigheden (ondernemend gedrag, samenwerken)
 • Intervisie (reflecteren op eigen gedrag)

4. Introductie methodisch handelen

Methodisch werken met een zorg- of begeleidingsplan

5. Studievaardigheden

Deze skills ga je leren

Communicatieve vaardigheden

Cliëntondersteuning

Samenwerken en overleggen

Methodisch handelen

Werkend leren

Om met deze zij-instroom bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan nodig van minimaal 18 uur bij een erkend leerwerkbedrijf, dat samenwerkt met ROC Midden Nederland. Hiervoor zorg je in principe zelf. Indien dat niet zelf lukt kunnen wij je mogelijk bemiddelen naar een zorginstelling in de omgeving Amersfoort of Utrecht.

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Het bedrijf waar je gaat werken of reeds werkt, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je werkbegeleider in de praktijk ondersteunt je in het leren op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en doe je examens in de praktijk. Het college onderhoudt contact met je begeleider in de praktijk.

Na je opleiding

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen ontvang je twee diploma’s: het mbo-diploma Maatschappelijke Zorg niveau 3 én het diploma Verzorgende IG niveau 3.

Vooropleiding

Omdat deze Verzorgende IG opleiding (die normaal gesproken drie jaar duurt) een opleiding met vrijstellingen is, zijn er instroomeisen aan deze opleiding verbonden:

 • Aantoonbaar werk- en denkniveau op niveau 3
 • Nederlands en rekenen gemiddeld op 2F niveau. Bij twijfel wordt voor aanvang van de opleiding een toets Nederlands lezen/ luisteren afgenomen om het niveau te bepalen
 • Een capaciteitentest kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure

Een arbeidsovereenkomst van minimaal 18 uur bij een VVT-instelling is een voorwaarde om aan de opleiding te kunnen deelnemen. Het totaal aantal BPV-uren bedraagt minimaal 1680 uur voor de gehele opleiding. Indien je niet voldoet aan bovenstaande eisen, kan de plaatsingscommissie van de opleiding Verzorgende-IG toetsen of plaatsing op basis van vooropleiding en/of werkervaring toch mogelijk is.

Kosten opleiding

Voor je achttiende betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd verder rekening met ongeveer € 500,- aan boeken en lesmateriaal. De boeken dienen zelf aangeschaft te worden. De boekenlijst wordt tegelijk met de uitnodiging voor de eerste lesdag verzonden aan de deelnemers.

Verder moet je beschikken over een laptop, omdat gebruik gemaakt wordt van de digitale leeromgeving van ROC Midden Nederland (blackboard). 

Leerbedrijven

Wij werken intensief samen met veel zorginstellingen in de regio Amersfoort. Voor dit zij-instroomtraject kunnen wij je in contact brengen indien je nog niet beschikt over een leerwerkplek. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: