Onderwijs op maat: beroepsthema's

De kern van jouw opleiding bestaat uit het werken met beroepsthema’s. Elk beroepsthema is opgebouwd rond een casus uit de praktijk. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van beroepsthema’s:

Gezondheid

Gezondheid omvat gezondheidsvaardigheden, gezonde leefstijl en voeding. In dit beroepsthema leer je over de ontwikkelingen die in de gezondheidszorg hebben plaatsgevonden, welke verschillende visies op zorg bestaan en wat de visie ‘positieve gezondheid’ inhoudt.

beroepsthema Gezondheid

Doelgroepen

Bij Doelgroepen krijg je inzicht in gezondheidsrisico’s van verschillende doelgroepen. Je ontwikkelt kennis over werkvelden, zoals Ziekenhuis, VVT, GGZ, GHZ en Kraam. Je doet daarnaast kennis op van de meest voorkomende leer-, opvoedings- en gedragsproblemen bij cliënten, waaronder hechtingsproblemen en automutilatie.

Beroepsthema Doelgroepen

Basiszorg

Bij Basiszorg ontwikkel je kennis van protocollen over gezondheid, hygiëne, veiligheid, incidentmeldingen, ARBO, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken. Na het volgen van Basiszorg ben je in staat algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) uit te voeren. Je leert te handelen volgens de normen voor verantwoorde zorg. Je kunt werkzaamheden uitvoeren binnen het budget en je kunt de visie op zorg toepassen in de dagelijkse werkzaamheden.

Beroepsthema Basiszorg

Werknemerschap

Bij Werknemerschap komen wet- en regelgeving, bedrijfsprocessen en zelfsturende teams aan bod. Je ontwikkelt kennis van taken en rollen van andere disciplines in de branche en weet wanneer op wie een beroep gedaan kan worden. Ook bouw je kennis op over financieringsvormen, zoals zorgzwaartepakketten en de WMO. En je leert over ondernemerschap met betrekking tot de beroepsuitoefening.

Beroepsthema Werknemerschap

Diversiteit

Bij Diversiteit in zorg krijg je brede kennis van diversiteit en interculturele communicatie en je leert deze ook toe te passen. Je hebt inzicht in gezondheidsrisico’s behorend bij de doelgroep.

Beroepsthema Diversiteit

Basis begeleiden

Bij Basis begeleiden ontwikkel je kennis van communicatiemogelijkheden en –methoden en leer je deze toepassen: verbaal, non-verbaal, pre-verbaal en schriftelijk. Passend bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Je hebt kennis van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken en je kunt deze toepassen bij verschillende doelgroepen. Je hebt kennis van de sociale kaart en kan maatschappelijke steunsystemen toepassen.

Beroepsthema Basis begeleiden

Methodisch werken

Bij Methodisch werken (en een zorgplan opstellen) leer je methodisch en systematisch te handelen. Je kunt technologische hulpmiddelen en instrumenten inzetten, zoals e-health en domotica. Daarnaast pas je 'vroegsignalering' toe en herken je emotionele problemen, zoals eenzaamheid en sociale uitsluiting. Daarnaast doe je kennis op van de protocollen en inzicht in gezondheidsrisico’s.

Beroepsthema Methodisch werken

Klinisch redeneren

Bij Klinisch redeneren leer je de gezondheidstoestand van de cliënt en veranderingen daarin te observeren, signaleren en rapporteren. Je kunt observatiemethoden en -technieken toepassen om informatie te achterhalen en je leert reflectievaardigheden toe te passen.

Beroepsthema Klinisch redeneren

Andere beroepsthema’s zijn:

ZORGPLAN OPSTELLEN
VASTLEGGEN & EVALUEREN
VOORLICHTING & PREVENTIE
BEGELEIDEN
CRISISSITUATIES
MULTICULTURELE ZORG
PERSOONSGERICHTE ZORG
GEHANDICAPTENZORG
GERIATRIE
VERSLAVINGSZORG
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
SAMENWERKEN
KWALITEITSZORG
WERKBEGELEIDING
EHBO, BHV & REANIMATIE
LEVENSLOOP

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: