Co-creatie met werkveld bij Welzijn College ROC Midden Nederland

Aan de slag als Pedagogisch Medewerker

Een shout-out naar de praktijkinstellingen die begin november digitaal bijeenkwamen met de BPV-coördinatoren en onderwijsontwikkelaars van ROC Midden Nederland om met elkaar te brainstormen over de beroepsthema’s voor het modulaire onderwijs. Wat moet de student aan kennis en kunde ontwikkelen om straks als startklare beroepsprofessional aan de slag te gaan in de praktijk? De opkomst en het enthousiasme waren groot. Ronald van Elst, coördinator digitale leeromgeving en lid programma team Flexibel Onderwijs bij Welzijn: ‘Mooi om te zien hoe de praktijkinstellingen meedoen en meedenken in de thema’s die we in het onderwijs terug laten komen!’ Welke thema’s zijn essentieel?  

De ontwikkeling van het jonge kind
Welke ontwikkelingsachterstanden kan de pedagogische medewerker signaleren?

Ontwikkelingsgericht werken

Observeren & rapporteren
Hoe kun je observeren en hoe maak je een begeleidingsplan?

Gesprekstechnieken
Hoe voer je een oudergesprek, welke onderdelen zijn daarin essentieel? Hoe voer je een kindgesprek?

Voor- en Vroegschoolse educatie
Hoe verloopt de taalontwikkeling: wanneer moet een kind kunnen spreken? Welke SLO-doelen horen daarbij?

Werken met baby’s
Waarin de zes fasen van ondersteuning en begeleiding aan bod komen:
Emotionele ondersteuning, respect voor autonomie, structuur en continuïteit, zeggen wat je doet & benoemen wat je zegt, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties. ·

Basis ontwikkelingspsychologie
Basis van geboorte tot 12 jaar met dieping die passend is bij de stageplek

Wettelijke kaders kinderopvang
Kennis over Opvoeddoelen, IKK, Wet kinderopvang, Wet kaderbrief en de Wet OKE

Vroeg signalering
Wat kan je al inschakelen binnen de muren van je eigen organisatie, wie kan je van buitenaf inschakelen binnen de eigen muren, wanneer verwijs je door?

Meedoen?
Ben je werkzaam in de praktijk van de pedagogiek en heb je ideeën over welke thema’s in de opleiding voor pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) niveau 3 en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (GPM) terug moeten komen? Vul hier dan de padlet aan. Wil je een volgende keer meedoen in het co-creëren van ons gezamenlijke onderwijs? Meld je dan aan bij i.sluimers@rocmn.nl.

23 november 2020
Welzijn College
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: