‘Als ik van een student verwacht kwetsbaarheid te laten zien, zal ik dat zelf ook moeten laten zien.’

Co creatie werkveld Amersfoort: student persona

Op 10 december kwamen de praktijkinstellingen van het Gezondheidszorg College digitaal bijeen om met elkaar in co-creatie het onderwijs vorm te geven. ‘Om die betrouwbare en innovatieve onderwijspartner te kunnen zijn, heeft het College de praktijk nodig om samen scherp te blijven en de zorgmedewerker van de toekomst op te kunnen leiden. In het vernieuwde zorgonderwijs ontwikkelen we modules, de beroepsthema’s, waarmee we deelnemers kunnen laten versnellen. Het met en van elkaar leren, vakoverstijgend en disciplinair kunnen werken en het CCC als fysieke ontmoetingsplek: dat zijn essentiële elementen in ons onderwijs,’ aldus Christa Rijswijk, manager Gezondheidszorg College.

Studentsucces
De bijeenkomst startte met een uiteenzetting van het nieuwe zorgonderwijs door onderwijskundige Kim Geurtjens: ‘De centrale thema’s van het ROC, studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces zijn de basis van het herontwerp van het curriculum geweest. De studenten leren op school, in de praktijk en zelfstandig. Binnen het curriculum is er ruimte voor flexibiliteit en toepasbaarheid, waarbij er meer regie is voor de student: qua keuzevrijheid en waardering voor wat hij of zij al kan. We willen de studenten die kiezen voor de zorg, behouden voor de zorg. Het werkveld is altijd in beweging, het is noodzaak hierop met het onderwijs optimaal aan te sluiten. De ontwikkeling van een Leven Lang Ontwikkelen en de nascholing is daarbij relevant.’

Verhalen uit de praktijk
‘Vanuit de visie op leren en vanuit de visie op het beroep leren studenten overal: op school, in de praktijk en daartussenin. In aanloop naar het nieuwe zorgonderwijs merkten we dat studenten de samenhang in de losse vakken misten. Daarop zijn we teruggegaan naar de tekentafel en hebben we uit de kwalificatiedossiers grote overkoepelende thema’s geabstraheerd. En zijn we gaan werken aan thema’s die voortkomen uit de relevante beroepstaken. Dit zijn bouwstenen die je kunt blijven inzetten. Houding, vaardigheden en gedrag staan bij ieder beroepsthema centraal. De student rondt af met een beroepsproduct of –taak. Deze worden integraal getoetst aan de hand van het beroepsthema. Om de urgentie te benadrukken hebben we ingezet op storytelling: we halen de verhalen op uit de praktijk. Graag doen we hierbij de uitnodiging aan de praktijk om die verhalen aan te leveren die we kunnen vatten in fotoverhalen, video’s of hoorspelen. Een beroepsthema staat 10 weken centraal en dat is heel fijn voor studenten. Zo krijgen ze het zorgwerkveld in de breedte mee. Voor de docent is dat ook heel fijn: ze hebben de casus om in het onderwijs aan te refereren. Met de beroepsthema’s kunnen we ook andere trajecten aanbieden, aan bijvoorbeeld studenten of organisaties met een specifieke ontwikkelvraag. De student of organisatie kiest afhankelijk van het eigen leerproces wat hij of de organisatie nodig heeft.’

Soft Skills
In het tweede deel van de online meeting hebben praktijkinstellingen en school zich gebogen over de studentpersona. Welke belangrijke thema's, vakkennis en vaardigheden moeten aan bod komen in de leerjaren? Wat moeten de studenten in die leerjaren kunnen tijdens de beroeps praktijk vorming? In een padlet gaven de deelnemers antwoord op deze vragen. Naast meer aandacht voor vakken als ‘Multiculturele zorg’, ‘Geriatrische zorg’ en ‘Vitaliteit’ moet er in het curriculum meer aandacht zijn voor feedback geven en assertief zijn. Ook is het belangrijk om de student meer regie over zijn eigen leerproces te laten nemen, bijvoorbeeld in ‘Werknemersvaardigheden’ of bij Verpleegkundig Leiderschap’.  Tijdens de lessen moeten de studenten ervaring opdoen in het aangeven van de eigen grenzen. Het begint dan met een veilige omgeving bewustwording. Bij zij-instromers geldt: die hebben al een rugzak en daardoor meer zicht op die vaardigheden. Daar is de vraag: ‘wat wil ik behouden en wat wil ik kwijt?’ Dan gaat het over reflectievaardigheden. Wat verwachten we hierin van een eerstejaars en van een ouderejaars? Op welk niveau stel je hulpvragen? Een ieder, school, praktijk en uiteindelijk student, moet bereid zijn om eigen kwetsbaarheid aan te raken. Dat vragen we ook van een cliënt in een zorginstelling. Als ik van een student verwacht kwetsbaarheid te laten zien, zal ik dat zelf ook moeten laten zien.’

Wat komt aan bod in leerjaar drie en vier?
‘In latere opleidingsjaren komt ook ethiek aan bod. Hoe ga je om met iemand die niet meer wilsbekwaam is. Iedereen heeft een andere mening en dat levert geen consistente zorgverlening op. Moreel beraad vindt ook plaats op school, vanaf papier. Op de leerafdeling van Lyvore oefenden we met echte casuïstiek. Daarin komen school en praktijk samen en dat wordt als heel leerzaam ervaren. In de latere leerjaren, leerjaar drie en vier komen ook multidisciplinair samenwerken, leiderschap, reflecteren en focus op preventie aan bod. Studenten leren kritisch te zijn en te kunnen onderbouwen.’

Competenties & Casuïstiek
Hoe kunnen we dit meenemen in competenties en uiteindelijk meten? In het onderwijs komt dit terug in casuïstiek en verwerkingsopdrachten. We beginnen bij de basis en stap voor stap verder. Wij zijn allen voorstander van op maat opleiden, dan zijn de doelen van de student heel belangrijk. En kun je aan de hand van die doelen en de ontwikkeling van de student dit meetbaar maken. De deelnemende praktijkinstellingen willen heel graag casuïstiek inbrengen.
Over het stageritme is nog geen consensus: enerzijds wordt ‘onderdompeling’ als good practice gezien, anderzijds hebben de jonge studenten behoefte om juist met klasgenoten over elkaars ervaringen te praten. Dat geeft lucht. Over het stageritme zal een aparte werkveldbijeenkomst georganiseerd worden.

Vervolg
Tijdens een volgende werkveldsessie gaan we dieper in op de beroepsthema’s. Het werkveld wordt hiervoor uitgenodigd aan de hand van de BPV-nieuwsbrief en de community op Linkedin. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met i.sluimers@rocmn.nl.

 

 

14 december 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: